• :
  • :
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ SA ĐÉC
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo Công tác cải cách hành chính TTYT TP. Sa Đéc năm 2022

Căn cứ Công văn số 1037/SYT-VP ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Sở Y tế  Đồng Tháp về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC năm và báo cáo CCHC theo định kỳ.

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-TTYT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc về cải cách hành chính năm 2022.

Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính

Xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm theo hướng dẫn của Sở Y tế Đồng Tháp. Bên cạnh đó, Trung tâm ban hành bản cam kết trong các khoa, phòng, trạm y tế xã, phường về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố trực tiếp phụ trách công tác cải cách hành chính; phân công trưởng các khoa, phòng, trưởng trạm Y tế xã, phường có trách nhiệm tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính của khoa, phòng, trạm y tế xã, phường.

  - Chỉ đạo các khoa, phòng, trạm y tế xã, phường có liên quan tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện, sát với thực tế; duy trì các cuộc họp giao ban lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các khoa, phòng  hàng tuần; giao ban tuyến cơ sở cùng lãnh đạo trạm y tế xã, phường hàng tháng; qua đó đánh giá kịp thời tình hình thực hiện kế hoạch công tác của các khoa, phòng, trạm y tế và triển khai các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Y tế đảm bảo sự thông suốt trong chỉ đạo, điều hành.

- Xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, lãnh đạo Trung tâm Y tế đã đưa nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, nhằm đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính tại các khoa, phòng, trạm y tế xã, phường thông qua hình thức kiểm tra thực tế.

3. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

- Xác định trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm, lãnh đạo các khoa, phòng, trạm Y tế trực thuộc trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong phạm vi mình đảm nhiệm phải đảm bảo về tiến độ, thời gian thực hiện, cơ chế phối hợp hoàn thành theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022.

- Phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức đối thoại với người dân về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách thể chế

- Việc cập nhật, triển khai, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật đến cán bộ, viên chức sâu sát và kịp thời thông qua các cuộc họp, lịch làm việc hàng tháng, hàng tuần, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử, trang thông tin nội bộ của đơn vị.

- Thực hiện Quyết định số 150/QĐ-SYT ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc thuộc Sở Y tế Đồng Tháp đã tiến hành sáp nhập Phòng Tổ chức - Hành chính và Phòng Tài chính – Kế toán thành Phòng Hành chính – Tổng hợp, sáp nhập Khoa Dân số vào Phòng Kế hoạch - nghiệp vụ, sáp nhập Khoa An toàn thực phẩm và Khoa Y tế công cộng – dinh dưỡng thành Khoa Y tế Công cộng – An toàn thực phẩm, đổi tên Khoa điều trị Methadone thành Khoa Tư vấn điều trị nghiện chất, đổi tên Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản  thành Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản từ 10 khoa, phòng còn lại 08 khoa, phòng.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động, ghi biên bản cuộc họp chính xác đầy đủ. Giảm các thủ tục rườm rà không cần thiết.

- Ký cam kết thực hiện công tác cải cách hành chính với lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

- Công khai: địa chỉ liên hệ của đơn vị và số điện thoại đường dây nóng.

- Hộp thư góp ý.

- Phân công viên chức thực hiện công tác tiếp dân lịch sự nhanh gọn, rõ ràng, tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu.

- Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh quý III năm 2022 tại Khoa khám bệnh đạt 90,75% tỷ lệ hài lòng chung số khách hàng được khảo sát.

3. Cải cách chế độ công vụ

- Đơn vị ban hành các quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể trong ban lãnh đạo, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ các khoa, phòng, trạm y tế bảo đảm hoạt động được thực hiện hiệu quả và đúng quy định.

- Căn cứ Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức; quy chế chuyên môn, quy chế thi đua…mỗi cán bộ, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong công tác.

- Tuyên truyền và thực hiện tốt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cập nhật áp dụng kịp thời đối với các thủ tục hành chính có văn bản điều chỉnh mới của Trung ương và Tỉnh, đảm bảo công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định.

a) Rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế cơ quan, đơn vị trực thuộc

- Đơn vị đang thực hiện vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế theo Quyết định 150/QĐ-SYT ngày 08/02/2022 của Sở Y tế Đồng Tháp. Thực hiện Quyết định 1846/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc giao số người làm việc và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022 của Sở Y tế Đồng Tháp để phân bổ biên chế cho các đơn vị trực thuộc.

- Công tác quản lý và sử dụng biên chế phân công viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm, đáp ứng nhu cầu công việc ở từng khoa, phòng, trạm y tế.

b) Về thực hiện phân cấp quản lý.

Thực hiện Quyết định số 16/2019/QĐ-UB ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các hội doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp. Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc đã triển khai và thực hiện tốt Quyết định trên, khai thác các nguồn lực góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt nhiệm vụ được giao.

c) Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công.

Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị sự nghiệp trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trung tâm đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện Nghị định 60/2021NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

d) Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông: không có

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức

- Trung tâm Y tế có xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức hàng năm. Việc bồi dưỡng viên chức được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tính hiệu quả trong việc chọn đối tượng tham gia bồi dưỡng phù hợp năng lực chuyên môn, sở trường khả năng truyền đạt và phát triển. Chú trọng công tác quy hoạch đào tạo sau đại học, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Hiện nay, đơn vị có 01 bác sĩ chuyên khoa II, 03 thạc sĩ, 03 bác sĩ chuyên khoa I và 02 dược sĩ chuyên khoa I.

- Xây dựng cơ cấu cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm theo đúng chức năng nhiệm vụ, chuyên môn được đào tạo phù hợp vơi công việc được giao, tuyển dụng đủ biên chế được giao.

5. Cải cách tài chính công

Việc thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đơn vị thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ, đúng chế độ định mức nguồn kinh phí, Quyết định số 351/QĐ-SYT ngày 18/02/2021 của Sở Y tế Đồng Tháp về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với sự nghiệp công lập. Việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đã đổi mới phương thức hoạt động và đi vào nề nếp, có trích lập các quỹ từ nguồn thu để trang bị, bổ sung trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác của đơn vị cũng như thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước.

6. Hiện đại hóa hành chính

- Trung tâm Y tế thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, xây dựng trang thông tin điện tử của đơn vị tại địa chỉ www.ttytsadec.gov.vn hàng ngày có trên 100 lượt người truy cập để xem và nhận thông tin từ đơn vị; thực hiện kết nối mạng nội bộ đảm bảo cho yêu cầu công tác và cập nhật thông tin trên mạng internet, cập nhật thông tin thường xuyên trên trang thông tin điện tử đơn vị, lắp đặt vận hành hệ thống họp trực tuyến với Sở Y tế, lắp đặt camera cho tổ tiêm ngừa và Khoa khám bệnh.

- Phần mền quản lý văn bản được đơn vị sử dụng thường xuyên, hiệu quả tiết kiệm trong hoạt động chỉ đạo điều hành của đơn vị.

III. Nhiệm vụ cụ thể

STT

Nội dung thực hiện

Sản phẩm

Cơ quan, đơn vị chủ trì

Cơ quan, đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

Kinh phí dự kiến

Kết quả

I

Cải cách thể chế

1

Triển khai thực hiện hiệu quả các thể chế về tổ chức bộ máy và quản lý CBVC. Thực hiện các chính sách về quản lý hành chính nhà nước và quản lý CBVC

Rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý và tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn.

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Phòng HC-TH

Thường xuyên trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinh phí tự chủ

 

 

 

 

 

Kế hoạch số 08/KH-TTYT ngày 18/01/2022

 

 

 

2

Tổ chức thực hiện hiệu quả thực thi pháp luật.

Xây dựng kế hoạch thi hành pháp luật; xử lý các kết quả theo dõi thi hành pháp luật.

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Thường xuyên trong năm

 

 

 

Kế hoạch số 17/KH-TTYT ngày 15/02/2022

II

Cải cách thủ tục hành chính

1

Triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ do UBND giao đối với việc đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền đơn giản hóa TTHC

Kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

 

 

 

 

 

 

Phòng HC-TH

 

 

 

 

 

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong năm 2022

 

 

 

 

 

Kinh phí tự chủ

 

 

 

Kế hoạch số 09/KH-TTYT ngày 19/01/2022

2

Tăng cường triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết hồ sơ TTHC. Tăng cường triển khai các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết hồ sơ TTHC.

Tổ chức rà soát, đánh giá sự phù hợp của TTHC đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4

 

 

 

 

Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ

 

 

 

 

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

 

 

 

 

 

Trong năm 2022

 

 

 

 

Kinh phí tự chủ

 

 

 

Kế hoạch số 09/KH-TTYT ngày 19/01/2022

3

Nâng cao sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế

Thực hiện khảo sát đo lường sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế tại Khoa khám bệnh

 

 

 

Phòng Kế hoạch Nghiệpvụ -

Khoa khám bệnh

 

 

 

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

 

 

 

 

Trong năm 2022

 

 

 

Kinh phí tự chủ

 

 

Đến quý III đạt 90,75%

III

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

1

Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định của Chính phủ. Bảo đảm số lượng cấp phó các khoa, phòng, trạm y tế xã, phường không vượt so với quy định.

Quyết định

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Khi có VB Luật mới

Kinh phí tự chủ

Quyết định số 150/QĐ-SYT ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp

IV

Cải cách chế độ công vụ

1

Xây dựng KH đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2022

KH đào tạo, bồi dưỡng

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Trong tháng 01/2022

Theo Kế hoạch

Kế hoạch số 73/KH-TTYT ngày     10/5/2021

2

Rà soát đánh giá lại việc bố trí, sắp xếp đội ngũ CBVC theo vị trí việc làm, khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu

Đề án, quyết định báo cáo

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Trong năm 2022

Theo Đề án

Đang thực hiện

3

Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương đúng quy trình, tiêu chuẩn và cơ cấu số lượng theo quy định của Luật cán bộ, viên chức, các văn bản hướng dẫn hiện

Quyết định

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Trong năm 2022

Kinh phí tự chủ

Đang thực hiện

4

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ của CBVC theo quy định.

Tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị về tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, đạo đức công vụ của CBVC

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Trong năm 2022

Theo Kế hoạch

 

Kế hoạch số 10/KH-TTYT ngày 20/01/2022

 

V

Cải cách tài chính công

1

Tiếp tục triển khai Nghị định của Chính phủ về thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính, cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

Văn bản triển khai

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Trong năm 2022

Theo Đề án

Đang thực hiện

VI

Xây dựng phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

1

Ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử của các đơn vị.

Phần mềm và TK chữ ký số

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Trong năm 2022

Kinh phí tự chủ

Đang thực hiện

VII

Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

1

Xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện CCHC năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc.

Kế hoạch,

Báo cáo kết quả

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Trong năm 2022

Theo Kế hoạch

Kế hoạch số 08/KH-TTYT ngày 18/01/2022

2

Xây dựng, ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2022

Kế hoạch,

Báo cáo kết quả

Phòng HC-TH

Các khoa, phòng, Trạm y tế xã, phường

Trong năm 2022

Theo Kế hoạch

Kế hoạch số 10/KH-TTYT ngày 20/01/2022

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những ưu điểm

- Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác CCHC cụ thể, kịp thời giúp cho CCHC tại đơn vị được tiến hành khoa học và hiệu quả.

- Tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, viên chức, người dân về vị trí, tầm quan trọng của CCHC; công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện đúng quy định; việc giải quyết thủ tục hành chính dần dần đi vào nề nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính tại đơn vị.

2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính

- Bên cạnh những mặt đạt được, công tác CCHC tại Trung tâm còn một số hạn chế nhất định như: một số cán bộ lãnh đạo đơn vị trực thuộc chưa thật sự quan tâm đến công tác CCHC tại đơn vị mình, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc trong quá trình tổ chức thực hiện.

- Công tác niêm yết các thủ tục CCHC có liên quan tuy có thực hiện nhưng chưa kịp thời.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc./.

 

Nơi nhận:

- Sở Y tế ĐT;

- Các khoa, phòng;

- Các TYT xã, phường trực thuộc;

- Lưu: VT, HCTH.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hai


Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 9 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Website liên kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 51
Hôm qua : 201
Tháng 07 : 1.558
Năm 2024 : 1.646